ÁSZF 2018-01-29T09:03:10+00:00

Általános szerződési feltételek

Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Gyomai Kner Nyomda Zrt. termékeit az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg.
Minden megrendelést, visszaigazolást, jóváhagyást, módosítást, észrevételt és más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és ajánlott levél, fax, vagy e-mail formájában eljuttatni a Nyomdához. A szóbeli közlés és ráutaló magatartás nem bír jogérvénnyel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF minden egyes megrendelésére érvényes aláírás nélkül.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1. Árajánlat kérése
  A megrendelő írásban, a szükséges mennyiségi, minőségi paraméterek megadásával, árajánlatot kér a Nyomdától.
 1. Árajánlatok
  A Nyomda, a megrendelő kívánságára, e-mailen keresztül árajánlatot küld a megrendelőnek. A Nyomda Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot. A Nyomda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az ún. tájékoztató árak kiadásakor a Nyomda kötelezettséget nem vállal.  Nem jön létre szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól. A Nyomda nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta-e alá. Az árajánlat tartalmazza az általános szerződési feltételeket, amely honlapunkon elérhető: www.gyomaikner.hu/aszf.
 1. A megrendelés
  Új ügyfél/első megrendelés esetén:

  Nettó 500.000,-Ft összeghatárig a Nyomda Számla 100%-nak csak készpénzfizetés vagy előre utalása lehetséges.
  Nettó 500.000,-Ft feletti megrendelés esetén 50% előleg fizetése készpénz vagy előreutalás formájában kötelező. Csak az előleg beérkezése után kezdi meg a Nyomda a gyártást. A termék elkészültét követően a Nyomda a szállítást csak abban az esetben teljesíti, amennyiben a Nyomda számlájára beérkezik a Számla második 50%-a is.
  Megrendelő, az árajánlat ismeretében megrendelését írásbeli (levél, fax, E-mail) formában köteles továbbítani a Nyomda részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért terméket, a felhasználandó anyagot, a termék minőségét, méretét, mennyiségét, a csomagolását, a szállítási és számlázási címet, melyek egyértelműen meghatározzák a Megrendelőnek a termékkel (szolgáltatással) szembeni elvárását, és kétséget kizáróan meghatározzák a termék legyártásához szükséges paramétereket. Ha szükséges, a Nyomda további információkat kérhet a termékkel kapcsolatosan. Továbbá tartalmaznia kell a kialkudott árakat, a szállítási határidőt, a fizetési feltételeket illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális követelményeket. A megrendelés elfogadásával kapcsolatban a Nyomda a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles nyilatkozni és visszaigazolni. A megrendelés leadásával a Megrendelő elfogadja a honlapon is megtalálható jelen általános szerződési feltételeket.
  A Megrendelőnek írásbeli utasítást kell adnia a szállításra és csomagolásra vonatkozóan, lehetőleg az anyagleadással egy időben, de legkésőbb a Szállítási határidő előtt 3 munkanappal. A Megrendelő eltérő rendelkezései hiányában a Nyomda a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően köteles az árut csomagolni. Ha Megrendelő a fenti határidő után jelzi extra csomagolási igényeit (ami nem egyezik meg az árajánlatban foglaltakkal), a Nyomda az esetleges átcsomagolás költségeit kiszámlázza.
  Amennyiben az árajánlat nem tartalmazza az általános szerződési feltételeket, vagy a Megrendelő megrendelését nem előzte meg árajánlatadás, úgy a Nyomda megküldi a Megrendelő részére a jelen általános szerződési feltételeket, amelyek írásbeli elfogadását a Megrendelő a kézhezvételtől számított 24 órán belül teheti meg. Írásbeli elfogadása esetén a Nyomda az elfogadástól számított 48 órán belül visszaigazolást küld, elfogadás hiányában a felek között szerződés nem jön létre, és a megrendelés hatályát veszti. A Nyomda jogosult a szerződésben megjelölt anyagok beszerzési árának módosulásából, vagy a megrendeléstől eltérő igények (példányszámváltozás, terjedelemváltozás, többletművelet, stb.) miatti többletköltségeit a megrendelőre áthárítani.
 1. EKÁER rendszer
  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. §-ának beiktatásával – új követelmény lépett életbe, amely kötelezettséget ró mind a Megrendelő és mind a Nyomda számára. Az aktuális részletes leírás, az EKÁER rendszerről megtalálható a www.gyomaikner.hu/ekaer honlap címen, mely jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi. Minden megrendelés esetén a kért információkat a szállítási és csomagolási utasításokkal (diszpó) együtt, lehetőleg az anyagleadással egy időben, de legkésőbb a Szállítási határidő előtt 3 munkanappal kell írásban elküldeni a Nyomdai Kapcsolattartó (termékmenedzser) e-mail címére. Amennyiben a honlapon megtalálható, valamint az árajánlat adáskor e-mailben is mellékelt EKÁER rendszer által kért adatokat a Megrendelő a megadott határidőre nem küldi meg, vagy nem pontosan, vagy hiányosan adja meg, úgy a Nyomda a termékek elszállítását nem végezheti el. Társaságunk a fent hivatkozott bejelentési kötelezettség teljesítése kapcsán is mindent megtesz annak érdekében, hogy működése és eljárásrendje a jogszabályokban foglaltaknak megfeleljen. A Gyomai Kner Nyomda Zrt. természetesen felelősséget vállal az általa végzett tevékenységért. Ugyanakkor amennyiben a jogszabályi követelményeknek való meg nem felelésre, és ebből következően a bírságolásra a partner társaság mulasztása miatt kerül sor, Társaságunk az ebből fakadó valamennyi kárát kénytelen továbbhárítani a mulasztó félre.
 1. Leadási anyag (PDF, film)
  A megrendelő az általa megjelölt határidőben köteles a kiadvány elkészítéséhez szükséges ún. nyomdai anyagot a Nyomda rendelkezésére bocsátani. Az általános anyagleadási javaslatról, melyek jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik, a Nyomda honlapján (www.gyomaikner.hu/szerződési feltételek) tájékozódhat, valamint az árajánlat adáskor is mellékeljük. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni. A Megrendelő által leadott anyagban szereplő tartalmi, kép és szövegszerkesztési hibákért a Nyomda felelősséget nem vállal.
  A Nyomda nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott digitális állomány tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal. A Nyomda nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Nyomda kizárja kártérítési felelősségét.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 1. A Nyomda vállalja, hogy a visszaigazolásban meghatározott időpontban, – ha az anyagleadás a megegyezett határidőben megtörténik, – a terméket a megrendelésben megállapított paraméterek szerint legyártja.
 1. A teljesítés helye és ideje
  A teljesítés helye – eltérő megállapodás hiányában – a Nyomda székhelye vagy telephelye.

  A Nyomda az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a teljesítési határidőt a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik. A teljesítési határidő a nyomdai anyagleadás napjától számít, ha a Megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Teljesítési késedelem esetén a hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak. Amennyiben az anyagleadás nem a felek által meghatározott időpontban történik, úgy az ebből adódó késések miatt a Nyomda a határidő betartásáért nem felelős. 
 1. A teljesítés
  Amennyiben a Megrendelő nyomdai revíziót kér, tudomásul veszi, hogy a Nyomda a megrendelésben szereplő adatokhoz viszonyítva a Nyomdai kigyárthatóságot, terjedelmet, vágott méretet, tartozékok meglétét ellenőrzi. A Nyomda csak a Megrendelő kifejezett kérésére biztosít proof-ot a nyomtatandó oldalakhoz. Amennyiben a Megrendelő nem kér proof-ot a nyomtatandó oldalakhoz, a Nyomda saját belátása szerint, a denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit. Továbbá amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor jelen kíván lenni, – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi. A Felek minőségi átvételnek tekintik a Megrendelő képviselője részéről történő személyes közreműködéskor, (gépinduláskor) jóváhagyott nyomáspróbát.

  A Nyomda jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.
  A Nyomda a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén, a saját területén is és az alvállalkozóinál is, gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít.

  A gépindulás során a színárnyalatok minimális módosítására van lehetőség. Amennyiben a Megrendelő a Géptermi Üzemvezető megítélése szerint szakmailag, vagy technológiailag teljesíthetetlen minőségi elvárást támaszt, vagy indokolatlanul sok időt (több mint 30 perc / forma) tölt a színterhelés beállításával, úgy a nyomás megszakítható és új Megrendelői feldolgozást kérhet a Nyomda, jegyzőkönyv felvétele mellett.
  A Nyomda nem vizsgálja a Megrendelő által a Nyomdának készen átadott digitális/ és film állományt, így azok tartalmáért, hibáiért semmilyen felelősséget nem vállal. A Megrendelő által kezdeményezett javítás esetén a Nyomda a javításra fordított plusz időt és a vele járó költségeket leszámlázhatja, a megrendelővel való egyeztetést követően. A Nyomda nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség.
 1. A szállítás, átvétel
  A Nyomda által végzett szállítások – eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelő számlájára és kockázatára történnek. A Nyomda jogosult a megrendelt mennyiségtől eltérően +/- 3%-kal teljesíteni a példányszámot, amelyet a kiadó köteles elfogadni. Amennyiben a +/- 3%- példányszám sávon kívül van a kigyártott mennyiség, a Nyomda minden esetben egyeztet a megrendelővel. A többlet példányokat, amennyiben a Megrendelő nem tart rájuk igényt a Nyomda hulladékként hasznosítja. A Megrendelő termékmegrendelés esetén köteles átvételkor, – ha a teljesítés helye nem a Nyomda székhelye, vagy telephelye, a kiszállítás időpontjában – a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. A szállítási költség egy közigazgatási településen maximum 2 helyre történő szállítást tartalmaz.

  A szállítási díj csak az áru megadott címre való elvitelét foglalja magába. A Megrendelőnek kötelessége a rakodásról (eszközök, személyzet) gondoskodnia, amennyiben erre nincs lehetősége, ezen szándékát a szállítási adatokkal (diszpó) együtt kell leadnia. Rakodásnak számít a gépjárműből való kézi kipakolás is. A rakodás során történő sérülésekért a Nyomda felelősséget nem vállal.
  A szállításhoz használt EUR raklapokat függetlenül attól, hogy a fuvarozást ki végzi, a Nyomda betétdíjas göngyölegként kezeli. Amennyiben a Megrendelő nem tud csereraklapot biztosítani, abban az esetben a hiányzó mennyiséget a Nyomda 3000 Ft/db + ÁFA áron kiszámlázza. 
 1. Átvételi késedelem
  A Megrendelő köteles a szerződésnek megfelelően elszállított vagy átvételre késznek jelentett árut haladéktalanul átvenni.

  Amennyiben a Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy a Nyomda jogosult a számlát kiállítani. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban a Nyomdánál felmerülő költségeket a Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, a Nyomda jogosult az adott szerződéstől elállni, az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni. Amennyiben az átvételi késedelem az 5 napot meghaladja, a Nyomda jogosult a III. 3. pontban rögzített tárolási díjat felszámítani és leszámlázni. 
 1. Termékszavatosság
  A Nyomda vállalja, hogy az általa elkészített termék a megrendelésben és a visszaigazolásban feltüntetett mennyiségi és minőségi ismérveknek megfelel.

  A Nyomda a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát és az azokon feltüntetett mennyiségeket. A mennyiségi kifogást, az átadás-átvétel időpontjával kell közölni. A termékek átvételét a Megrendelő aláírásával köteles igazolni.
  Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a Nyomdával szemben bármilyen igényt érvényesítsen.
  A Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:
  – Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén a Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti a Nyomdát.
  – Minőségi kifogás esetén, amennyiben annak tárgya nem minősül rejtett hibának a Megrendelő a termék átvételét követő 7 napon belül értesíti a Nyomdát.
  A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a felvett jegyzőkönyvet valamint példányokat a hibás termékből. A Nyomda hibás teljesítésre alapított helytállási kötelezettsége megszűnik, ha a Megrendelő 7 napon belül nem érvényesítette minőségi kifogását.  A Nyomda, mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén elsődlegesen köteles elvégezni a szükséges javításokat. A szállítmány egy részének hiánya vagy esetleges hibája nem adhat okot a teljes termékmennyiség visszautasítására. A Nyomdának joga van javításra vagy pótszállításra. Az árut kizárólag a Nyomda előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel a Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon. A rejtett hibák miatti reklamációt a szállítás után 3 hónapon belül kell bejelenteni, ellenkező esetben a minőségi kifogások nem érvényesíthetőek.
  A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Nyomda rendelkezésére bocsátani.  Ha a Megrendelő a Kiadvány átvételét követő egy héten belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Nyomda által a Megrendelő részére átadott kiadványokat, s a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik. Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit a Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.
 1. Kártérítés
  Az esetleges kártérítési igény a számlaösszeg értékét nem haladhatja meg. A Megrendelő elmaradt haszon, illetőleg egyéb kár – pl. következményes kártérítés – igénylésére a Nyomdával szemben nem jogosult. 
 1. Fizetési feltételek
  A számla összegének kiegyenlítése – eltérő megállapodást kivéve – átutalással 8 napon belül történik.

  Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat plusz 5%.
  Első vagy nagy mennyiségű megrendelés, illetve kiegyenlítetlen tartozás esetén a Nyomda előlegfizetést kérhet, amelynek teljesítése előtt a nyomda nem köteles a gyártást megkezdeni, illetve készterméket átadni. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK  

 1. Tulajdonjog fenntartása
  Az elkészített termék a megállapodás szerinti teljes ár kifizetéséig a Nyomda tulajdona marad. A Nyomda nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után. 
 1. A beszállított anyagok
  A beszállított anyagokat a Nyomda a szállítási okmányokban megadott mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia nélkül veszi át. Ezen anyagok ellenőrzését a Nyomda csak a gyártási folyamat közben tudja elvégezni és csak olyan károk esetén vállal felelősséget, amelyek saját hibájából keletkeztek. A Nyomdának joga van a letéteményesi felelősséggel átvett anyagok esetleges ellenőrzésével, raktározásával kapcsolatos költségeket a megrendelőre áthárítani.

  A csomagolóanyag, valamint a papírkörülvágásból és a továbbnyomásból származó szokásos hulladék – külön megállapodás hiányában – a feldolgozás során automatikusan a Nyomda tulajdonába kerül.
  Kéziratokért, tervezetekért, montírungokért, és más anyagokért a Nyomda nem vállal felelősséget. A Megrendelő köteles az anyagok elszállításáról rendelkezni, a számla kifizetését követő 1 hónapon belül. Amennyiben a Megrendelő erről nem nyilatkozik, a Nyomda ezeket az anyagokat megsemmisítheti.
 1. Raktározás
  Ha a megállapodás alapján a Nyomda a terméket átmenetileg – a Megrendelő költségére és veszélyére – raktározza, nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a beraktározás idején az áruban keletkezett. Legkisebb tárolási egység 1 raklap. A tárolás költsége: 10.000 Ft/raklap/ megkezdett hónap + ÁFA, melyet a Nyomda a Megrendelőnek havonta automatikusan számlázhat.

  A Nyomda nem köteles a raktározott árukra kockázati biztosítást kötni.
  Ha a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 1 hónap elteltével sem veszi át, a Nyomda a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti. 
 1. Szerzői és sokszorosítási jog
  Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik a Megrendelő tulajdonát. A Nyomda által készített nyomdai anyag, – mint szellemi termék – minden esetben a Nyomda tulajdona marad.

  A Nyomda prezentációs- és reklámcélokra, – beleértve a megrendelő által biztosított forrásanyagot is – külön engedély nélkül felhasználhatja. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat a Megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Nyomda egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a Megrendelő felel.
  A Megrendelő kijelenti, hogy az átadott megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez szükséges minden joggal rendelkezik, ezzel a Nyomdát felmenti minden olyan igény alól, amelyet harmadik fél a szerzői jogok, személyiségi jogok és egyéb jogvédelem megsértése miatt emel.
 1. Titoktartás
  A Nyomda felelőssége tudatában garantálja, hogy sem ő, sem alkalmazottai harmadik személynek semmiféle információt vagy adatot nem szolgáltatnak ki ezen szerződéssel és a hozzá kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatban. Amennyibe az adott termék gyártása megköveteli, a Nyomda alvállalkozó bevonását is igénybe veheti. Ebben az esetben a titoktartási kötelezettségek az álvállalkozóra is vonatkoznak. 
 1. Köteles példányok
  A Nyomda felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén, (a 60/1998 (III. 27 kormányrendelet) köteles példányt kell szolgáltatni. A Nyomda úgy tekinti, hogy a megrendelt mennyiség a köteles példányokat tartalmazza. Amennyiben Megrendelő a megrendelésben szereplő mennyiséget pontosan kívánja kézhez- kapni, úgy a Nyomda jogosult a plusz 6 db köteles példányt a számlájában érvényesíteni. 
 1. Termékdíj Nyilatkozat
  Amennyiben a Megrendelő nem nyilatkozik termékéről a szállítás napjáig, úgy a Nyomda a mindenkori termékdíj árát kiszámlázhatja a Megrendelőnek. 

NÉV VAGY MÁRKAFELIRAT, MINTA

Eltérő megállapodás hiányában a Nyomdának nincs joga a kivitelezésre kerülő nyomdatermékre a megrendelő külön engedélye nélkül saját cégnevét, telefonszámát és vagy márkajelét rányomtatni. A Nyomda egyeztetés nélkül a hatályos sajtótörvényben meghatározott adatokat csak az impresszumban tüntetheti fel.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés csak írásos megállapodás esetén érvényes.

A Felek az esetleges jövőbeni jogvitájuk esetére hatáskörtől függően kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételek visszamondásig érvényesek.